login map bookmark help mail

Σεπτέμβριος 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 544

ΛΑΡΙΣΑ 16-9-2010

ΤΗΛ.2410/621961

SITE: www.fslarissas.gr

Προς

Τους φαρμακοποιούς

Θέμα: Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας της 23/9/2010.

Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας σας καλεί στην Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Metropol στην πλατεία ταχυδρομείου και ώρα 6.00μμ και σε περίπτωση μη απαρτίας της 7.00μμ.

Tα θέματα που θα συζητηθουν:

Α. Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2010-2011.

Β.Προυπολογισμός 2011 & Ισολογισμός 2010

Γ.Ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου.

-Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις πληρωμών επτά ασφαλιστικών ταμείων.

-Ενημέρωση για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες γύρω από την απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος (ποσοστό κέρδους, ιδιοκτησιακό, εκπτώσεις ,άδειες)

-Ενημέρωση για την πρωτοβουλία της 1ης Στρατιάς για την ίδρυση στρατιωτικού φαρμακείου καθώς επίσης και τον σχεδιασμό εκ μέρους του ΙΚΑ για λειτουργία φαρμακείου σε όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

-Προσχέδιο Νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και καταχώρηση εκτέλεσης συνταγών.

Δ. Εγκριση απόφασης του ΠΦΣ για 48ωρη απεργία της 14 & 15 Οκτωβρίου με ανάδειξη του θέματος των πληρωμών καθώς επίσης και σταμάτημα της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ από την 1η Νοεμβρίου 2010 .

Ε.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εγγράφου ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ).

 

Z.Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί διήμερο επιστημονικό φόρουμ 20 Νοεμβρίου ή 27 Νοεμβρίου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ Παπαιωάννου Γεώργιο και πέντε επίλεκτων συνεργατών με θέμα : Tην βιωσιμότητα και το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου.

 

Η.

Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθμ. τηλ.: 210-5213670
Αριθ. φάξ: 210-5221649

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/797

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α', 6)»

Σχετικά:

1) έγγραφο υπ' αριθμ. Φ42000/οικ.22600/2580/14-09-2010 του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης

2) έγγραφά μας υπ' αριθμ. Γ55/694/758/16-04-2010, Γ55/694/06-05-2009, Γ55/689/30-03-2009,
Γ55/686/27-02-2009, Γ55/684/19-02-2009

3) έγγραφά μας υπ' αριθμ. Γ55/766/10-05-2010, Γ55/731/22-01-2010, Γ55/703/24-06-2010

Σας κοινοποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση Φ.80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-08-2010
(ΦΕΚ 1326/Β/27-08-2010) που αφορά στην έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α', 6).

Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προμηθεύονται όλα τα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα που αναφέρονται στον κατάλογο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης από
το Φαρμακείο του Ιδρύματος και όχι από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία
. Στην περίπτωση που δεν είναι

δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το Φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα προμηθεύονται από
τα κρατικά νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου.

Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την έκδοση του υπ'αριθμ. 04/2010
Δελτίου τιμών φαρμάκων και σύμφωνα με την ισχύουσα αγορανομική διάταξη.

ΦΕΚ 1326 27-8-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΔΙΑΘΕΣΗ 89 ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326, 7 Αυγούστου 2010

Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)

Αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493 (2)
Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδι−
οσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄, 6).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 3816/
2010 «Α΄6».
2. Το υπ’ αρ 622/3−3−2010 έγγραφο/εισήγηση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
3. Την αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/19−12−08 «Β΄ 2717» κοινή
υπουργική απόφαση.

4. Τις Α. Δ2/ Α3/766/31 −3−2010 (ΦΕΚ 380/Β/01 −04−2010)
και Α. Δ .3/Α3/1162/29−4−2010 και Α.Δ.7/Α3−2153/5−8−2010
(ΦΕΚ 1304/Β/19−8−2010).
5. Tην αριθ. 26689/ΔΙΟΕ 1135/21−6−2010 (ΦΕΚ 891 Β΄),
καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών,
αποφασίζουμε:
1. Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και
των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή
οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων,
για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να
προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των
κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα
κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ως εξής:

 

 

Ονομασία Προϊόντος

Διαβίβαση εγκυκλίου σχετικά με έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων του ν 3816/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν. Π. Δ. Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδ. : 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Υ.Π.Α.Δ.

Πληροφορίες: Ελένη Πασσά
Τηλέφωνο : 210 8208868
Fax: 210 8256842
URL: www.opad.gr

Αθήνα, 09 /09 / 2010

Αρ. Πρωτ.: Δ2α/27679/10

Θέμα: «Διαβίβαση εγκυκλίου σχετικά με έγκριση καταλόγου χορηγούμενων
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 12
του ν 3816/2010 (Α.6)»

Σας διαβιβάζουμε (με email) την υπ'αριθμ Φ 80000/οικ,22101/2493 Κοινή
Υπουργική Απόφαση που μας κοινοποίησε η ΓΓΚΑ σχετικά με έγκριση καταλόγου
χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ 2
του άρθρου 12 του ν 3816/2010 (Α.6), προς ενημέρωση σας.

Σας γνωρίζουμε ότι το υπ' αριθμ 04/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ισχύει από 08-09-
2010.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ΥΔΕ της χωρικής σας αρμοδιότητας.

ΣΥΝ: (6) έξι σελίδες

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ2α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ


Αθήνα 27-8-2010
Αρ. Πρωτ: Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ neiX_. , _
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡ0Σ: ^θν,κό Τυπογράφε ο

(για τη δημοσίευση)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Απώλεια μπλοκ ναρκωτικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
50100 Κοζάνη

Πληροφορίες : Ε. ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο : 24613-51264
Fax 24610-47218

Κοζάνη 1/9/2010

Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ: 68

 

ΠΡΟΣ: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

 

Θέμα : Απώλεια μπλοκ ναρκωτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν. Κοζάνης « ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ » με σχετική αλληλογραφία μας ενημέρωσε ότι απωλέσθη το μπλοκ ναρκωτικών με κόκκινη σφραγίδα με αριθμό 010351- 010400 του αγροτικού ιατρού του Π.Ι. Παλαιοκάστρου του Κ.Υ. Σιάτιστας, Καρανάνου Παναγιώτας.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 4ο/2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αθήνα 3/09/2010
Αρ. Πρωτ: A3- 2374

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 04/2010
ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.
Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3805009

ΘΕΜΑ : “ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης “

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 ,3408/05, Ν. 3790/09 και Ν.3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).

5. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικού Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ213/Α/09) "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής"

7. Το Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ214/Α/09) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

Π.Φ.Σ. : ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1751

Προς
Την Υπουργό Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
κυρία Λούκα Κατσέλη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Με βάση τις νέες τιμές φαρμάκων , προκύπτει νέα σοβαρή απομείωση του stock των φαρμακείων – η δεύτερη εντός του έτους.
Επειδή αυτό είναι άδικο και παράλογο σας καλούμε να δώσετε μεταβατικό διάστημα ώστε να πωληθεί το stock , χωρίς νέες σοβαρές απώλειες για τους φαρμακοποιούς.
Το εύλογο μεταβατικό διάστημα πρέπει να είναι μέχρι 30/11/2010.
Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη γιατί μας υποχρεώνετε να υφιστάμεθα σοβαρότατη ζημιά
Παρακαλούμε για την ανταπόκριση σας

Για το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 02/09/2010

Π.Φ.Σ.:σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Πειραιώς 134
Αθήνα 118 54
Τηλ.: 210 3410372

Αθήνα 27-8-2010

Προς όλους
Τους Φαρμακοποιούς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Απώλεια μπλοκ ναρκωτικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
50100 Κοζάνη

Πληροφορίες : Ε. ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο : 24613-51264
Fax 24610-47218

Κοζάνη 19 / 7 / 2010

Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ: 64

 

ΠΡΟΣ: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

 

Θέμα : Απώλεια μπλοκ ναρκωτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν. Κοζάνης « ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ » με σχετική αλληλογραφία μας ενημέρωσε ότι απωλέσθη το μπλοκ ναρκωτικών με κόκκινη σφραγίδα με αριθμό 2644 - 2689 του ιατρού Σιμελίδη Δημητρίου Δ/ντή του παθολογικού τμήματος του Γ.Ν. Κοζάνης.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας.

 

« Αύγουστος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις