login map bookmark help mail

Φεβρουάριος 2011

Ομαδική αποστολή αντι-ιικών φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Παπαγιαννοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50
Ταχ. Κώδικας: 10438
Τηλέφωνο: 210 5239689
Fax: 210 5233563
ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 21 -2 -2011
Αρ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ. 21565

ΘΕΜΑ: «Ομαδική αποστολή αντι-ιικών φαρμάκων»


Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 10969/3-3-2010 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με
θέμα «Διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα».
2. Το με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 15375/8-2-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα
«Διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων».
3.Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 21262/18-2-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων»
4. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 21569/21-2-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Δωρεάν διάθεση αντι-ιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και της αυξημένης ζήτησης αντι-ιικών
φαρμάκων, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α. Λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης, τις επόμενες μέρες πρόκειται να
διατεθούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιπλέον ποσότητες
αντι-ιικών φαρμάκων (οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη) από το Εθνικό Απόθεμα. Για το
λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων όπως εξασφαλίσουν
κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση των σκευασμάτων.

β. Τα ιδιωτικά φαρμακεία δύνανται να προμηθεύονται δωρεάν τα εν λόγω αντι-ιικά
φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ), αφού συμπληρωθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, μεταξύ ιδιώτη και
κρατικού φαρμακοποιού και να τα διαθέτουν δωρεάν στους ασθενείς με απλή ιατρική
συνταγή, η οποία και πρέπει να φυλάσσεται από το φαρμακείο του Νοσοκομείου επί
τριετία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2ο/2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 02/2011

ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.

Πληροφ :Ν.Δημητρακόπουλος

Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος

Τηλέφωνο : 210 3893398

FAX : 210 3805009

Αθήνα 18/2/2011

Αρ. Πρωτ:A3-295

 

ΘΕΜΑ : “ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης “

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)

2. Το Ν.Δ. 96/73 Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ», όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83, 1965/91,1969/91, 2992/02, 3408/05, Ν. 3790/09 και Ν. 3840/2010.

3. Το άρθρο 45 παρ. 12 του Ν. 2992/2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).

4. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58A/23-04-2010).

5. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

6. Το Ν.Δ. 136/46 Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ154/Α/07-09-2010) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΟΠΑΔ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 21/02/2011, οι συμβεβλημένοι
ιατροί του ΟΠΑΔ που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
φαρμάκων του ΟΑΕΕ (www.e-syntagografisi.gr και τηλ.γραμμή εξυπηρέτησης - 11131),
θα συνταγογραφούν φάρμακα για τους ασφαλισμένους και του ΟΠΑΔ με τη χρήση του
ίδιου συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί του ΟΠΑΔ θα εισέρχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης φαρμάκων του ΟΑΕΕ (http://www.e-syntagografisi.gr/)
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς χρήστη και πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και
χρησιμοποιούν (από τον ΟΑΕΕ) για να αναζητήσουν τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και
να τους συνταγογραφήσουν φάρμακα. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμόζεται και κατά την
περίπτωση της συνταγογράφησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Η ένταξη των υπολοίπων συμβεβλημένων ιατρών του ΟΠΑΔ θα πραγματοποιηθεί σε
επόμενη φάση, για την οποία θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο σύστημα
ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων (www.e-diagnosis.gr και τηλ.γραμμή
εξυπηρέτησης - 1135) ορίζεται η Δευτέρα 28/02/2011.

Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Σουλιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔ
Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πηγή: http://www.opad.gr/Article/DisplayArticle?id=20507b90-a975-4baa-801e-d9f...

ΤΟ Ε.Τ.Α.Α. ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ 8 :00 – 13:00

Ορθή επανακοινοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αθήνα  27/1/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε . Τ . Α . Α .

ΤΟΜΕΑΣ         : ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   :  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ           : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΟΑΕΕ: Χειρόγραφη συνταγογράφηση - 28/1/2011

Λόγω της έναρξης λειτουργίας νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 24/01/2011 και προκειμένου να διευκολύνουμε τόσο τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ όσο και τους φαρμακοποιούς σας ενημερώνουμε ότι:

Οι συνταγές που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο σύστημα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή τους στο  νέο σύστημα μπορούν να εκτελεστούν χειρόγραφα εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, για ηλεκτρονικές συνταγές του προηγούμενου συστήματος άνω των 150€ θα γίνει δεκτή η χειρόγραφη εκτέλεσή τους χωρίς την απαίτηση θεώρησης.
Τέλος δεκτές θα γίνουν και οι χειρόγραφες εκτελέσεις συνταγών συμπεριλαμβανομένων και των άνω των 150€ (χωρίς να απαιτείται θεώρηση) που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 17/1/11-23/1/11 καθώς και την 1η εβδομάδα λειτουργίας του νέου συστήματος (24/1/11-30/1/11).

Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η αποστολή στο Ταμείο μας της ηλεκτρονικής συνταγής του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του καθώς και τα κουπόνια των φαρμάκων επάνω σε αυτήν προκειμένου να γίνει η διασταύρωση από το Ταμείο μας ότι όντως είναι συνταγή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα πριν τις 24/01/2011.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ

ΠΦΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Προς

1/Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
2/Αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ.

Συνάδελφοι

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις και η αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο του  Υπουργείου Υγείας, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε τον προσχηματικό διάλογο και απορρίψαμε το Σχέδιο Νόμου το οποίο προέβλεπε απαράδεκτα μέτρα όπως:
- Πλήρη κατάργηση ιδιοκτησιακών περιορισμών
- Μείωση πληθυσμιακών κριτηρίων (από 1:1.500 σε 1:1.000)
- Δυνατότητα ανοίγματος διπλάσιων φαρμακείων γύρω από τα συνταγογραφικά κέντρα
- Αυξημένη έκπτωση προς τα ταμεία
- Πλήρη απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΣΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ   40                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ

ΤΗΛ.2410/621961

ΛΑΡΙΣΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

 

Θέμα<<Eκτακτη Γενική Συνέλευση>>

 

          Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

          Η μορφή  των κινητοποιήσεων  κορυφώνεται με μια ακόμη 48ωρη απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  4 Φεβρουαρίου 2011 και την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις θέτει ως πρωταρχικό σκοπό την εξεύρεση λύσης σε πέντε αιτήματά του.

1. Πληθυσμιακά κριτήρια και επιπτώσεις στα περιφερειακά φαρμακεία

2. 200 μέτρα σε ακτίνα κύκλου από τα κέντρα παραγωγής συνταγών (ποια θα είναι τα κέντρα – πόσα φαρμακεία θα ανοίξουν- θα ισχύουν ναι ή όχι πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια;

3.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΣΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ   40                                       ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ

ΤΗΛ.2410/621961

ΛΑΡΙΣΑ

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

 

Θέμα<<Eκτακτη Γενική Συνέλευση>>

 

          Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

          Η μορφή  των κινητοποιήσεων  κορυφώνεται με μια ακόμη 48ωρη απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  4 Φεβρουαρίου 2011 και την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις θέτει ως πρωταρχικό σκοπό την εξεύρεση λύσης σε πέντε αιτήματά του.

1. Πληθυσμιακά κριτήρια και επιπτώσεις στα περιφερειακά φαρμακεία

2. 200 μέτρα σε ακτίνα κύκλου από τα κέντρα παραγωγής συνταγών (ποια θα είναι τα κέντρα – πόσα φαρμακεία θα ανοίξουν- θα ισχύουν ναι ή όχι πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια;

3.

« Αύγουστος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις