login map bookmark help mail

Ιανουάριος 2012

ZITHROMAX

Pfizer Hellas A. E.
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 154 51 Αθήνα
Tηλ.: 210 67 85 800 Fax.: 210 67 85 971
ΑΦΜ: 094012336
ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αθήνα, Ιανουάριος 2012

Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κυκλοφορία του προϊόντος ZITHROMAX, Δισκία Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο, 250mg x 6 έχει αποκατασταθεί μετά από προσωρινή έλλειψη.
Οι νέες παρτίδες είναι ήδη διαθέσιμες για ανεφοδιασμό της αγοράς.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Pfi zer Hellas AE στο τηλέφωνο 210 8199060

Με εκτίμηση,

Ζαχαρίας Ραγκούσης
EP BU Head

 

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Στην  χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,κατατέθηκε η τροπολογία που ρυθμίζει τα χρέη των ταμείων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ κλπ)

Η τροπολογία  έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

1.α Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς  συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς , κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ).

β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31/10/2011.

2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα , με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις , υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

A) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ) , η οποία  προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πιστωτικών τιμολογίων

Β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανόμενων και των τόκων υπερημερίας

ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ : Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ

ΑΘΗΝΑ: 28-12-2011

Αριθμ. Πρωτ.: Γ55/888

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ». ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ'αριθμ. Γ32/1367/19-12-11 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, Τμήματα Ανοικτής Περίθαλψης, Κλειστής Περίθαλψης, Προληπτικής Ιατρικής

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας επισημαίνουμε τα πεδία του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας που άπτονται του αντικειμένου της Φαρμακευτικής διεύθυνσης και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησης του καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. Με αποφάσεις του Προέδρου μπορεί να χορηγηθεί με συνταγή μικρή ποσότητα υγειονομικού υλικού, εφόσον η αναγκαιότητά του είναι προφανής και περιττεύει η ιατρική γνωμάτευση.

Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού καταβάλλεται από τον Οργανισμό στον ασφαλισμένο που το έχει πληρώσει μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου από τις κατωτέρω διατάξεις ποσοστού συμμετοχής.

Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%.

Λεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:

Α. οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του Φορέα.

Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 28. 12. 2011
Αρ. πρωτ. Υ3α/ ΓΠ οικ 143283

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου σε
ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στα
Πολυδύναμα Περιφερειακά και Περιφερειακά Ιατρεία τους
ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθμ. Υ3α/ γπ 124465/ 11. 11. 2011 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με συνταγογράφηση σε
ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, στα Πολυδύναμα
Περιφερειακά και στα Περιφερειακά Ιατρεία τους, επισημαίνουμε τα εξής :
· Δικαίωμα συνταγογράφησης, εκτός των πιστοποιημένων ειδικευμένων γιατρών
του ΕΣΥ έχουν και όλοι οι πιστοποιημένοι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου
στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει αναπτυχθεί από την
ΗΔΙΚΑ
· Από 1ης Νοεμβρίου 2011 έχει καθιερωθεί κοινή συνταγή για τους ασφαλισμένους
στον ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά
· Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται προμήθεια του
Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (συνταγολόγιο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από τα
Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας αναφοράς τους, το οποίοθα χρησιμοποιείται για να
εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους
· Η διαδικασία χρέωσης και αποχρέωσης των συνταγολογίων θα γίνεται με τον ίδιο
τρόπο που αναφέρεται στην αριθμ. Υ3α/ΓΠ 124465/ 11. 11. 2011 εγκύκλιο
Επισημαίνεται, ότι όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από γιατρούς
υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου θα ελέγχονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα
κοινοποιούνται στο ΥΥΚΑ και στις ΥΠΕ.

Συνημμένα : Ένα ( 1 ) έγγραφο ( Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου )

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ : Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων

ΑΔΑ: 456Σ4691ΩΓ-Τ6Θ

ΑΘΗΝΑ: 06-12-2011

Αριθμ. Πρωτ.: Γ55/883

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων».

Θέτουμε υπόψη σας ότι την 0111112011 υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 157911985 άρθρο 24Β παρ. 3 και με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Η διάρκεια ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης είναι τρία χρόνια

Για την ορθή εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης και τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών του Οργανισμού, επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

1. Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ ). Από της υπογραφής της παρούσης συλλογικής σύμβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι ατομικές συμβάσεις των συγχωνευομένων ταμείων με φαρμακοποιούς ή εταιρείες φαρμακείων.

2. Η σύμβαση αφορά όλα τα φαρμακεία που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου της χώρας.

3. Οι λογαριασμοί εκάστου φαρμακείου υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών του επομένου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενοι από την σχετική αίτηση του φαρμακείου προς τον Οργανισμού (εκτός φακέλου). Εκπρόθεσμες υποβολές θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. Οι λογαριασμοί των φαρμακείων

θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον Οργανισμό. Η προηγουμένη αίτηση του φαρμακοποιού -φαρμακείου θα περιέχει δήλωσή του ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού θα συνοδεύουν:

Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ 29.12.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΤΑΧ . Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔ : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Αγαπητοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας , σας
καλωσορίζουμε στον ΕΟΠΥΥ.
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι ο μεγαλύτερος
ασφαλιστικός Οργανισμός της χώρας με στόχους την εξυπηρέτηση όλων των
ασφαλισμένων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ,ΟΓΑ), την ανατροπή όλων των
στρεβλώσεων και των αγκιλώσεων του παρελθόντος καθώς και την αρμονική
συνεργασία με τους συνεργάτες του.
Επίσης, είναι γεγονός και ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) βάσει του
οποίου δίδονται οι παροχές υγείας σε είδος στους δικαιούχους, δηλαδή στους
ασφαλισμένους που έχουν ασφαλιστική ικανότητα.
Οι παροχές υγείας σε χρήμα (όπως αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, επιδότηση
ασθένειας-κυήσεως και λοχείας, κ.λ.π.) εξακολουθούν να αποζημιώνονται από τους
φορείς στους οποίους είστε ήδη ασφαλισμένοι.
Παρακάτω παρατίθενται γενικές πληροφορίες για το τι θα ισχύει από 1/1/2012 και κατά
το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
λειτουργίας των περιφερειακών του υπηρεσιών.

Συμπλήρωση επικαιροποιημένου καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:Α'
Πληροφορίες: Κομματά Π.
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 210-5242845

ΑΘΗΝΑ, 31/ 10 / 2011
Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/Γ.Π.90227

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: ΄΄Συμπλήρωση επικαιροποιημένου καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)΄΄.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 και άρθρο 9 παρ.7 του ν.1965/91 (ΦΕΚ
146/Α/26-9-91).
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)83657/24-1-2006(ΦΕΚ Β'/59).
3. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/127858/5-2-04(ΦΕΚ Β'/284).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α'/221).
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α'/214).
6. Το από 29-7-2011 αριθμ.πρωτ.53928/22.7.2011 έγγραφο του ΕΟΦ.
7. Την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π 52241(ΦΕΚ 840/B΄/12-5-2011).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3816(ΦΕΚ 6/Α΄/26-1-2010)
9. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 63 του ν. 3918 (ΦΕΚ 31/Ά /2-3-2011).
10.Το Π.Δ 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.
11.Το Π.Δ 63/2005/ΦΕΚ 98/Τ.Α/22-4-2005 <Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα>.
12.Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συμπληρώνουμε στον κατάλογο μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) της ΚΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-5-2011(ΦΕΚ 840/Β/2011), το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα AMINOCER PD.ORA. SOL 1000MG/SACHET BT X 30 SACHET με κωδικό προϊόντος 2742701 και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας VERISFIELD (UK)
LTD, U.K.
ΑΔΑ: 457ΚΘ-Α3Ω
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.52241/11-5-2011(ΦΕΚ 840/Β/2011) Υπουργική Απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από την επομένη της δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα 28-12-2012
Αρ.Πρωτ. Π60/61

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία δόθηκαν οδηγίες προς τα φαρμακεία και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για την υποβολή μηνιαίων στοιχείων προς τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ) και προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν τον πρώτο μήνα υποβολής λογαριασμών φαρμακείων, σας αποστέλλουμε νεώτερες αναλυτικές οδηγίες και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ - ΟΠΑΔ - ΟΑΕΕ)
Το Φαρμακείο:
1. Συγκεντρώνει όλες τις συνταγές (την κάθε μία μαζί με τα πιθανά επισυναπτόμενά της: ιατρικές βεβαιώσεις ή γνωματεύσεις, σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας, λοιπά δικαιολογητικά χορήγησης) που εκτέλεσε τον προηγούμενο μήνα ο δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.
2. Ταξινομεί τις συνταγές κατά ημέρα εκτέλεσης και τις αριθμεί.
3. Συμπληρώνει ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα ή εκδίδει εις τριπλούν οστό το σύστημά του τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ). Σφραγίζει και υπογράφει τις ΣΚΠ.
4. Αν έχει εκτελέσει συνταγές σε δικαιούχους του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΕΤΎΑΠ) τις ξεχωρίζει και τις τοποθετεί σε ένα μικρό φάκελο.
5. Κόβει ένα τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ ισόποσης αξίας με το αιτούμενο ποσό που αναφέρει στη ΣΚΠ.
6. Αν έχει εκτελέσει συνταγές σε δικαιούχους ταυ ΤΕΑΠΑΣΑ (ΕΤΥΑΠ), κόβει ένα τιμολόγιο με το αιτούμενο από το ΤΕΑΠΑΣΑ ποσό.
7. Χωρίζει τις υπόλοιπες συνταγές σε δύο πακέτα:

  • Ένα με όλες τις χειρόγραφα εκτελεσμένες (ανεξάρτητα του αν εκδόθηκαν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), και
  • Ένα με όλες τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες

8. Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του φακέλου υποβολής:

ΕΟΠΠΥ: Παροχή οδηγιών συνταγογράφησης φαρμάκων για ασφαλισμένους ΟΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με την ένταξη ασφαλισμένων ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ και τη συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι ιατροί θα εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές και σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος θα εκδίδουν συνταγές από το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου, σημειώνοντας εμφανώς πάνω αριστερά επί του εντύπου την ένδειξη "ΟΓΑ"

2. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέχρι νεώτερας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πριν από την ένταξή τους στον Οργανισμό (κρατικά Νοσοκομεία, ιδιωτικά φαρμακεία)

3.Oι φαρμακοποιοί θα αριθμούν χωριστά τις συνταγές ΟΓΑ και θα ενημερωθούν με επόμενο έγγραφο για τη διαδικασία υποβολής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα, 5/1/2012 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑ

Μετά και το χθεσινοβραδινό  Δελτίο Τύπου του ΟΓΑ, το οποίο σας επισυνάπτουμε και την σύγχυση που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουμάνη στην προχθεσινή σύσκεψη, (ότι ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/2/2012), σας ενημερώνουμε τα εξής :

Τελικά ο ΟΓΑ εντάσσεται  στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012.

 Από ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2012  όλες οι συνταγές που συνταγογραφούνται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές ή να εκδίδονται στο ενιαίο συνταγολόγιο (πράσινο συνταγολόγιο του ΙΚΑ).  (Ο φαρμακοποιός θα αναγράφει πάνω δεξιά «ΟΓΑ»).

Για τις τυχόν συνταγές που εκτελέστηκαν στον ΟΓΑ μέχρι σήμερα, ηλεκτρονικές ή του παλαιού ατομικού βιβλιαρίου, ή και τις πράσινες, ο τρόπος κατάθεσης θα διευκρινιστεί, όπως και για τα ΦΥΚ με έγγραφο που θα αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλους της ημέρας , όπως μας ανέφερε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

 

Εκ του Π.Φ.Σ.

« Σεπτέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις