login map bookmark help mail

REBATE 0,8% ΓΙΑ ΤΑ OFF-PATENT

 

                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΙΣΕΡ.               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΞΕΡΧ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ                                                              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                      1.

Παναγούλη 25, Λάρισα, 41223                                                                                  
τηλ. 241 0621 961                                                                                                       2.

email: sfarmaklarisas@gmail.com

Πληροφορίες

 

 

ΘΕΜΑ : REBATE 0,8% ΓΙΑ ΤΑ OFF-PATENT

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι

H απάντηση του ΕΟΠΥΥ προς τον Πρόεδρο τον κ Γκανάκη Νικόλαο εκπροσώπου του συλλόγου συνοψίζεται στις κυριότερες παραγράφους που είναι οι εξής: <<

 Μετά την αγωγή  που κατατέθηκε για την κατάργηση του rebate 0,8% για τα off-patent και την αίτηση του Προέδρου προς τον ΕΟΠΥΥ για την ακύρωση και επιστροφή του ποσού που έχει παρακρατηθεί προς στιγμήν υπάρχουν οι ακόλουθες εξελίξεις.

Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ προς τον Πρόεδρο συνοψίζοντας στις κυριότερες παραγράφους είναι οι εξής:<<

Στην αίτηση  επικαλείσθε πως το νεότευκτο μέτρο της αυτόματης επιστροφής, το οποίο, όπως αναφέρει, θεσπίστηκε ως μονομερές δικαίωμα του ΕΟΠΥΥ να μην του αποδίδει και να του συμψηφίζει αυτομάτως με τα οφειλόμενα από τον ΕΟΠΥΥ σε εκείνον από την εκτέλεση συνταγών, ποσοστό 0,8% επί της λιανικής αξίας  όλων των συνταγογραφούμενων από τον θεράποντα ιατρό πρωτότυπων φαρμάκων που έχει λήξει η προστασία τους και τα οποία κατ΄ επιλογή του ασφαλισμένου χορηγεί ο φαρμακοποιός, σωρευμένο με τα  υπόλοιπα δυσθεώρητα μέτρα που έχουν επιβληθεί στο όνομα της δημοσιονομικής ανάταξης, πλήττει καίρια την επιβίωση και την επιχειρηματικότητα του και κατά  συνέπεια νομιμοποιείται με προφανές έννομο συμφέρον να ασκήσει  την παρούσα αίτηση θεραπείας, επιδιώκοντας να του καταβληθούν τα ανωτέρω υπολειπόμενα ποσά των υποβληθέντων λογαριασμών του για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Επίσης ισχυρίζεστε ότι παρά τη λήψη σκληρών μέτρων σε βάρος βιομηχάνων και φαρμακοποιών, τα γενόσημα δεν είχαν την προσδοκώμενη διείσδυση στην ελληνική αγορά ( και άρα την περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης), η οποία και ενώ προϋπολογιζόταν να φτάσει στο 80% του συνόλου των αποζημιωμένων φαρμάκων, έχει φτάσει μόλις στο  20 %. Για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνεται ο φαρμακοποιός, αλλά κυρίως αυτός ο οποίος επιδρά κυριαρχικά στη συνείδηση του ασθενούς – καταναλωτή φαρμάκου, ήτοι : ο θεράπων ιατρός ( ο οποίος συνταγογραφεί), τον οποίο ο έχων ανάγκη θεραπείας ασθενής εμπιστεύεται απόλυτα για τις θεραπευτικές επιλογές του.

Παράλληλα αναφέρετε πως είναι ο προφανές ότι ο Έλληνας ασθενής παραμένει διστακτικός στην υιοθέτηση των γενόσημων φαρμάκων  ως πρώτη επιλογή για την περίθαλψή του, αφ΄ης στιγμής δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική  ενημέρωση και εκπαίδευσή του περί της ασφάλειας, της βιοισοδυναμίας και της  αποτελεσματικότητας τους.

Αναφέρετε πως για τη μη επιθυμητή διείσδυσή τους δεν ευθύνονται παραλείψεις των φαρμακοποιών, αλλά η έλλειψη αποφασιστικότητας της Πολιτείας να ελέγξει τη συνταγογράφηση από την οποία πρωτίστως εκπορεύεται το πρόβλημα, η οποία κατέληξε στην εύκολη λύση να αναπληρώσει μέρος της απώλειας που έχει από την πώληση φαρμάκων αναφοράς , επιβάλλοντας στους φαρμακοποιούς μια εντελώς παράλογη, νέα οικονομική <<κύρωση>>. Σημειώνεται, ότι τιμωρείται ο φαρμακοποιός, μολονότι εκείνος αδυνατεί να επιβάλλει τη γνώμη του για επιλογή φαρμάκου στον  ασθενή, αφού αυτός το επιλέγει ενυπόγραφα και σε συνεννόηση με το γιατρό του και παρά τις επίμονες προσπάθειες τους να τον μεταπείσει, εν τέλει είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στον ασθενή το φάρμακο που εκείνος θα επιλέξει,

Τέλος αναφέρετε ότι η εφαρμογή της διάταξης παραβιάζει συμβατικό όρο κα πως η αναδρομική αυτή μείωση των οικονομικών απαιτήσεων του έναντι του ΕΟΠΥΥ συνιστά αναδρομική ανατροπή της οικονομικής βάσης επί της οποίας ο φαρμακοποιός-αντισυμβαλλόμενος του ΕΟΠΥΥ διαμόρφωσε τον προϋπολογισμό των δαπανών και των λειτουργικών εξόδων του με συνέπεια η διαδικασία του ποσοστού επιστροφής (rebate) για τα off-patent  φάρμακα θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν κι άλλα φαρμακεία, αφού το ποσοστό κέρδους καθίσταται πλέον απαγορευτικό και απόλυτα δυσανάλογο με τα έξοδα που έχουν ήδη επωμιστεί οι φαρμακοποιοί.

Επομένως , ισχυρίζεστε ότι όλως παράνομη παρίσταται η αυτόματη επιστροφή του ποσού των ευρώ, ως ερειδόμενη επί  διατάξεων που είναι ανίσχυρες και αντίκεινται σε συνταγματικές αρχές (Παράβαση συμβατικού όρου, Παράβαση του αρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 17 Σ, Παράβαση της οικονομικής  και επιχειρηματικής ελευθερίας, Παράβαση της επαγγελματικής ελευθερίας, Παράβαση της αρχής της ισότητας, Παράβαση του δικαιώματος των πολιτών στην υγεία και του θεσμού της παροχής υπηρεσιών σε υπηρεσίες υγείας παρεχόμενες όχι από ιδιώτες) και κατά τούτο πρέπει να του καταβληθεί το ποσό αυτό και δη νομιμότoκα.

Από το Ν.4213/2013 είναι σαφής η εξουσιοδότηση  προς τον Υπουργό Υγείας να καθορίζει τις αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής.

Σε εφαρμογή των παραπάνω μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας εκδόθηκε ο εφαρμοστικός Ν.4052/2012 που αφορά τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Ανάμεσα στα απαιτούμενα μέτρα είναι και τα παρακάτω που αφορούν ποσά επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

  1. Δύο είδη rebate των εταιρειών.
  2. Αυτόματη επιστροφή του ποσού υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης.
  3. Δύο είδη rebate για τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Με τις ανωτέρω προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά, αφενός με την παροχή στους ασφαλισμένους ενός οικονομικού κινήτρου να επιλέγουν το γενόσημο φάρμακο και αφετέρου με την παροχή στους φαρμακοποιούς ενός αντικινήτρου να προτείνουν και να χορηγούν στους ασφαλισμένους φάρμακα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας αντί των γενόσημων φαρμάκων.Επιπροσθέτως , σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της προσπάθειας της Πολιτείας να ενισχύσει τη διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων με στόχο τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, θεσπίστηκε  με το Ν.4316/2014 υποχρέωση του φαρμακοποιού να προτείνει στον ασφαλισμένο να αγοράσει το φθηνότερο γενόσημο το οποίο καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και αυτό  ανεξαρτήτως αν ο γιατρός το έχει συνταγογραφήσει με τη δραστική ουσία ή έχει κατ ΄εξαίρεση συνταγογραφήσει με την εμπορική του ονομασία ή ακόμα και με τη δραστική του ουσία, αλλά με ιδιόγραφο χωριστό σημείωμά του έχει συστήσει στον ασθενή φάρμακο συγκεκριμένης εταιρείας.

Επίσης , σύμφωνα με το άρ. 46 παρ.β του Ν 4316/2014:<<ο ασθενής υπογράφει επί της  συνταγής ότι ενημερώθηκε σχετικά από τον φαρμακοποιό για την κάλυψη του φθηνότερου γενοσήμου και ότι παρά ταύτα προτιμά και εμμένει στο να αγοράσει το ακριβότερο σκεύασμα της επιλογής του>>, καθώς και με το ίδιο άρθρο θεσπίζεται ειδική υποχρέωση του φαρμακοποιού να έχει ανά πάσα στιγμή ικανό στοκ από το φθηνότερο γενόσημο ανά κατηγορία.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας επί της αίτησης ακύρωσης συνοψίζονται στα εξής:

Αρνούμεθα ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμους τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς, και επισημαίνουμε ότι :

Η προσβαλλόμενη δεν έχει εκδοθεί σε αντίθεση με τις συνταγματικές αρχές της Ισότητας στα δημόσια βάρη και στην εκπλήρωση του καθήκοντος κοινωνικής αλληλεγγύης, δεδομένου ότι τα μέτρα των ποσών rebate , που λαμβάνονται στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης,αποτελούν μέρος των γενικότερων μέτρων δημοσιοινομικής πειθαρχίας, τα οποία έχουν θεσπιστεί και αφορούν όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού απασχολουμένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα.,

Ειδικότερα για την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, σημειώνεται ότι το κύριο βάρος έχει μετακυλιστεί στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ) των φαρμακευτικών σκευασμάτων και τους νόμιμους αντιπροσώπους των, ενώ πολύ μικρότερο βάρος  έχουν επωμιστεί τα ιδιωτικά φαρμακεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 11 του Ν.4093/2012: << H μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προυπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται από του Κ.Α.Κ φαρμακευτικών προιόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από του  υπόχρεους Κ.Α.Κ εντός μηνός(…) .>>

Επισημαίνεται επιπροσθέτως και η επιβάρυνση των ασθενών ως αποτέλεσμα τόσο της αύξησης της μέσης συμμετοχής τους, όσο και της επιβάρυνσής τους με τη διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης.

Η προσβαλλόμενη δεν έχει εκδοθεί σε αντίθεση με τις διατάξεις περί προστασίας της Οικονομικής Ελευθερίας. Τα μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και η επιβολή  του ποσού επιστροφής (rebate), έχουν ως στόχο να μειωθούν οι δαπάνες και να επιτευχθεί ο τελικός στόχος προσαρμογής της δαπάνης προς τον Ευρωπαικό μέσο όρο δαπανών. Άλλωστε, το ποσοστό 0,8% επι του συνόλου των χορηγηθέντων off-patent  φαρμάκων δεν αποτελεί πλήγμα προς τον φαρμακοποιό, αλλα αντικίνητρο με συμβολικό αντίτιμο, προκειμένου να προωθήσει στην αγορά ο φαρμακοποιός τη διείσδυση των γενόσημων.

Σημειώνεται, επίσης, πως το επάγγελμα του φαρμακοποιού έχει πληγεί ελάχιστα και αυτό διαπιστώνεται από σχετικά δημοσιευμένα στοιχεία( Πηγή: ABDA, German Pharmacies, Figure Data Facts 2017 ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2017) σύμφωνα με τα οποία:

H πυκνότητα των φαρμακείων στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28, καθώς αντιστοιχούν 96 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους για το 2016 , όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ28 είναι 31 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους.

Ο αριθμός των φαρμακείων κατά την περίοδο που βιώνεται η κρίση στη χώρα μας, ήτοι από το 2011 και μετά, φαίνεται να έχει αυξηθεί και συγκεκριμένα  για το έτος 2011καταγράφονται 10.123 φαρμακεία, ενώ για το 2016 ο αριθμός τους ανέρχεται στα 10.386.

Συνεπώς σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, δεν μπορεί να ισχυριστεί ο αιτών ότι η διαδικασία του ποσοστού επιστροφής (rebate) για τα off-patent φάρμακα έχει ως  αποτέλεσμα το κλείσιμο φαρμακείων, λόγω του ότι τα ποσοστό κέρδους καθίσταται πλέον απαγορευτικό και απόλυτα δυσανάλογο με τα έξοδα που έχουν ήδη επωμιστεί οι φαρμακοποιοί, αφού ο αριθμός των φαρμακείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σχετικά με την αναγκαιότητα τέτοιου είδους περιορισμών,  δέον να επισημανθεί ότι η εκπλήρωση του στόχου της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης είναι πρωταρχικής σημασίας και τυχόν αποτυχία θα είχε εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία, όπως περαιτέρω κάθετες μειώσεις τιμών στα προιόντα των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλα και έτερα ισοδύναμα μέτρα σε άλλους τομείς της κοινωνίας, με έμφαση σε μισθούς και συντάξεις.Ήδη η εισαγωγή των ποσών επιστροφής (rebate) σε φαρμακεία και σε φαρμακευτικές εταιρείες αποσκοπεί στη μείωση της δαπάνης, ωστόσο για  την περίπτωση που η δαπάνη ξεπερνά το καθορισμένο όριο του προυπολογισμού, προβλέπεται και τίθεται σε εφαρμογή ο μηχανισμός της αυτόματης επιστροφής (clawback) ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τον προυπολογισμό. Συμπερασματικά, αφενός οι εταιρείες που κατά βάση διαμορφώνουν με τους μηχανισμούς προώθησης τους προς τους ιατρούς, το ύψος των πωλήσεων τους και άρα το σύνολο της δαπάνης, αλλά αφετέρου και τα φαρμακεία  ως τελικοί πάροχοι των φαρμάκων, με την εισαγωγή του μέτρου αυτού θα διαμορφώσουν νέες πολιτικές συγκράτησης των δαπανών. Επομένως , εκ των ως άνω συνάγεται ότι ο μηχανισμός της επιστροφής δε συνιστά παρεμπόδιση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά πρακτικό εξορθολογισμό αυτής,  καθώς όπως είναι γνωστό , από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΦ, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε υπέρμετρα κατά τα έτη 2003-2009.>>

 

 

 

ΥΓ: ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΤΟΥ ΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

« Οκτώβριος 2019 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις