login map bookmark help mail

Διαβίβαση εγκυκλίου σχετικά με έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων του ν 3816/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν. Π. Δ. Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδ. : 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Υ.Π.Α.Δ.

Πληροφορίες: Ελένη Πασσά
Τηλέφωνο : 210 8208868
Fax: 210 8256842
URL: www.opad.gr

Αθήνα, 09 /09 / 2010

Αρ. Πρωτ.: Δ2α/27679/10

Θέμα: «Διαβίβαση εγκυκλίου σχετικά με έγκριση καταλόγου χορηγούμενων
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 12
του ν 3816/2010 (Α.6)»

Σας διαβιβάζουμε (με email) την υπ'αριθμ Φ 80000/οικ,22101/2493 Κοινή
Υπουργική Απόφαση που μας κοινοποίησε η ΓΓΚΑ σχετικά με έγκριση καταλόγου
χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ 2
του άρθρου 12 του ν 3816/2010 (Α.6), προς ενημέρωση σας.

Σας γνωρίζουμε ότι το υπ' αριθμ 04/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ισχύει από 08-09-
2010.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ΥΔΕ της χωρικής σας αρμοδιότητας.

ΣΥΝ: (6) έξι σελίδες

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ2α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ


Αθήνα 27-8-2010
Αρ. Πρωτ: Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ neiX_. , _
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡ0Σ: ^θν,κό Τυπογράφε ο

(για τη δημοσίευση)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Τηλέφωνο :210-3368.336

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α', 6).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. γ' του ν. 3816/2010 <Α, 6>.

2. Το υπ' αρ 622/3-3-2010 έγγραφο/εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

3. Την αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/19-12-08 <Β', 2717> κ. υ. α.

4. Τις Α. Δ2/ Α3/766/31-3-2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010) και Α. Δ .3/Α3/1162/29-4-2010 και
Α.Δ.7/Α3-2153/5-8-2010 (ΦΕΚ 1304/Β/19-8-2010)

5. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών,


αποφασίζουμε:

1. Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των' ασφαλιστικών οργανισμών
αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων, για τη
θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από
τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα κατωτέρω
φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ως εξής:

Ονομασία Προϊόντος

Δραστική ουσία

1

ALIMTA

PEMETREXED
DISODIUM

2

ΑΝΖΕΜΕΤ

DOLASETRON
MESILATE

3

ARANESP

DARBEPOETIN ALFA

4

AVASTIN

BEVACIZUMAB

5

AVONEX

INTERFERON BETA 1Α

6

BEROMUN

TASONERMIN

7

BETAFERON

INTERFERON BETA 1Β
RECOMBINANT

8

CAELYX

DOXORUBICIN

9

CAMPTO

IRINOTECAN

10

CERTICAN

EVEROLIMUS

11

COPAXONE

GLATIRAMER ACETATE

12

CYMEVENE

GANCICLOVIR SODIUM

13

ENBREL

ETARNECEPT

14

EPREX

EPOETINUM ALFA

15

ETHYOL

AMIFOSTINE
TRIHYDRATE

16

FLEBOGAMMA

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

17

GAMMAGARD SD

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

18

GRANOCYTE

LENOGRASTIM

19

GRANULOKINE

FILGRASTIM

20

HEPSERA

ADEFOVIR DIPIVOXIL

21

HERCEPTIN

TRASTUZUMAB

22

HUMIRA

ADALIMUMAB

 

23

HYCAMTIN

TOPOTECAN
HYDROCHLORIDE

24

INTRAGLOBIN F

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

25

INTRATECT

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

26

INTRONA

INTERFERON ALFA2B

27

KEPIVANCE

PALIFERMIN

28

KINERET

ANANKIRA

29

KIOVIG

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

30

LEUSTATIN

CLADRIBINE

31

LUCENTIS

RANIBIZUMAB

32

MABCAMPATH

ALEMTUZUMAB

33

MABTHERA

RITUXIMAB

34

MACUGEN

PEGAPTANIB SODIUM

35

MIRCERA

METHOXY
POLYETHYLENE
GLYCOL- EPOETIN
BETA

36

MYFORTIC

MYCOPHENOLICACID

37

MYOCET

DOXORUBICIN

38

NAVELBINE

VINORELBINE
DITARTATE

39

NEORECORMON

EPOETIN BETA

40

NEULASTA

PEGFILGRASTIM

41

NEXAVAR

SOPAFENIB

42

OCTAGAM

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

43

ORENCIA

ABATACEPT

44

OVAPAC

PACLITAXEL

45

PACLITAXEL7GENERICS

PACLITAXEL

46

PACLITAXEL/HOSPIRA

PACLITAXEL

47

PACLITOL

PACLITAXEL

48

PACLIXEL

PACLITAXEL

49

PATAXEL

PACLITAXEL

50

PAXENE

PACLITAXEL

51

PAXENE PACLITAXEL

PACLITAXEL

52

PEGASYS

PEGINTERFERONE
ALFA 2 A

 

53

PEGINTRON

PEGINTERFERON ALFA
-2B

54

PENTAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

55

PROGRAF

TACROLIMUS

56

RAPAMUNE

SIROLIMUS

57

REBIF

INTERFERON BETA 1A

58

REMICADE

INFLIXIMAB

59

REMODULIN

TREPROSTINIL SODIUM

60

RETACRIT

EPOETIN ZETA

61

REVATIO

SILDENAFIL

62

REVLIMID

LENALIDOMIDE

63

RILUTEK

RILUZOLE

64

ROFERON-A

INTERFERON ALFA2A
RECOMBINANT

65

SANDOGLOBULIN

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

66

SANDOSTATIN LAR

OCTREOTIDE ACETATE

67

SIMULECT

BASILIXIMAB

68

SPRYCEL

DASATINIB

69

SUBCUVIA

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

70

SUTENT

SUNITINIB

71

TARCEVA

ERLOTINIB

72

TASIGNA

NILOTINIB

73

TAXOL

PACLITAXEL

74

TAXOPROL

PACLITAXEL

75

TAXOTERE

DOCETAXEL

76

TEMODAL

TEMOZOLOMID

77

THELIN

SITAXENTAN SODIUM

78

TORISEL

TEMSIROLIMUS

79

TRACLEER

BOSENTAN

80

TRISENOX

ARSENIC TRIOXIDE

81

TYSABRI

NATALIZUMAB

82

TYVERB

LAPATINIBE

83

VECTIBIX

PANITUMUMAB

84

VELCADE

BORTEZOMIB

85

VENTAVIS

ILOPROST

86

VIVAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN
HUMAN NORMAL

87

VOLIBRIS

AMBRISENTAN

88

YONDELIS

TRABECTEDIN

89 ZAVESCA MIGLUSTAT

2.Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις
εγκεκριμένες ενδείξεις και δοσολογία, όπως αυτά καθορίζονται στην περίληψη
χαρακπιριστικών προϊόντος (Π.Χ.Π.) του φαρμακευτικού προϊόντος σε κάθε μορφή και
περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία
κυκλοφορούν.

3. Τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό
οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές των ιδιοσκευασμάτων, με
συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών - ασφαλισμένων ή ανά ασφαλιστικό ταμείο και
με το σύνολο της δαπάνης. Τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα Νοσοκομεία υποχρεούνται να
επικολλούν επί της συνταγής τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος.

Η συνταγή συνοδεύεται από την αρχική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού που έκανε
τη διάγνωση σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική και όπου απαιτείται από την
άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσης του.

Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου και της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμών,
οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συνταγές των εν λόγω φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων υποβάλλονται προς τους Φ. Κ.Α. τόσο από τα Νοσοκομεία όσο και τα
ιδιωτικά φαρμακεία, σε ξεχωριστό φάκελο από τυχόν άλλες απαιτήσεις των τελευταίων
από τους Φ. Κ.Α.

4. Η χρέωση στον Ο.Π.Α.Δ. και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς των φαρμάκων που
περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, υπολογίζεται ως ακολούθως:

I) Για τα νοσοκομεία στη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων
επιβαρύνσεων.

II) Για τα ιδιωτικά φαρμακεία στη νοσοκομειακή τιμή προσαυξημένη κατά 2,5% ως
ποσοστό κέρδος χονδρεμπόρου και επί της τιμής που προκύπτει προσαυξημένης κατά
18% ως κέρδος φαρμακοποιού. Στην τελική τιμή προστίθεται και ο προβλεπόμενος
Φ.Π.Α.

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στην άμεση καταβολή της δαπάνης και στη
συνέχεια αν προκύψουν διαφορές από τον έλεγχο των συνταγών εκκαθαρίζονται στον
επόμενο λογαριασμό.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προμηθεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα που
αναφέρονται στον Κατάλογο της παρούσας ΚΥΑ από το Φαρμακείο του Ιδρύματος. Στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το Φαρμακείο
του Ιδρύματος τα προμηθεύονται από τα κρατικά νοσοκομεία της περιοχής του
ασφαλισμένου.

Θεωρημένα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συνταγών φυλάσσουν τόσο τα φαρμακεία
των κρατικών νοσοκομείων για τη διαχείριση τους όσο και τα ιδιωτικά φαρμακεία για
διάστημα δύο (2) ετών.


Τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν και να διαθέτουν επαρκή
αποθέματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων των
γιατρών του Νοσοκομείου τους.

Η παρούσα τροποποιεί και συμπληρώνει την προηγούμενη ΚΥΑ υπ' αριθμ.
Φ80000/οικ. 11385/1394/30-040-2010 (ΦΕΚ Β'569) και ισχύει από την έκδοσης του απ'
αριθμ. 04/2010 Δελτίου τιμών φαρμάκων και σύμφωνα με την ισχύουσα αγορανομική
διάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΦΕΚ 1326 27-8-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β756.46 KB
« Ιούνιος 2019 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις