login map bookmark help mail

ΝΟΜΟΣ 3965 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ 2

Άρθρο 24

1. α) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

μπορούν να κατέχουν παράλληλα αντίστοιχη θέση

Διοικητή ή Προέδρου ή Υποδιοικητή ή Αντιπροέδρου

άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού μέχρι την έναρξη λει−

τουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή ορίζεται στην παρ.

1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). Για το χρονικό

διάστημα της παράλληλης απασχόλησης, οι ανωτέρω

δικαιούνται τις αποδοχές μόνο από τον ένα φορέα απα−

σχόλησής τους, που οι ίδιοι επιλέγουν.

Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ως

προς το διορισμό Διοικητή ή Προέδρου Ασφαλιστικού

Οργανισμού δεν ισχύουν, μόνο για την ανωτέρω περί−

πτωση.

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του

άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται η εξής

φράση: «με τους αναπληρωτές τους.»

2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

(Ο.Π.Α.Δ.) καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμη−

θευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή

το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο

αφαίρεση κρατήσεων. Όσον αφορά στην πληρωμή των

φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται

μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού

συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ο.Π.Α.Δ. και οι

λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως

προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο

αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών

από την υποβολή του λογαριασμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται

με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο

λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ..

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια

υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογα−

ριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέ−

ντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από

τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε

περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η δι−

αφορά αναζητείται από τον Ο.Π.Α.Δ., κατά τις κείμενες

διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή

από 2.3.2011 και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς

του Ο.Π.Α.Δ..

3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιο−

δοτημένη πρόσβαση στη βάση ηλεκτρονικής συνταγο−

γράφησης για το σκοπό:

α) του ελέγχου της εκκαθάρισης των συνταγών και

παραπεμπτικών, β) της παρακολούθησης της συνταγο−

γράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και

στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση

με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης και

γ) του ελέγχου των παραβάσεων της συνταγογράφησης

και της εφαρμογής της φαρμακευτικής και λοιπής περί

υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας, καθώς και της

επιβολής των προβλεπόμενων προς τούτο κυρώσεων.

Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης

δεδομένων που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α.. Η πρόσβα−

ση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται

κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και

δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο

που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας ή πρό−

σωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και

υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας.

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στη σύνταξη αιτι−

ολογημένων εκθέσεων ως προς τις διαπιστώσεις και

συμπεράσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο που

διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να επιληφθεί το

Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.).»

β) Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου

32 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, προστίθεται

περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:

«στ. τον έλεγχο της επιβολής των προβλεπόμενων

κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων

στη συνταγογράφηση και στην εφαρμογή της φαρ−

μακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης

νομοθεσίας.»

4. Της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς

και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του

κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, σε περίπτωση έλλειψης,

υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Κοινω−

νικής Ασφάλισης ή ΠΕ Οικονομικού, με γνώσεις στην

Πληροφορική.

« Δεκέμβριος 2018 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις