login map bookmark help mail

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 3965 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ 2

Άρθρο 24

1. α) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

μπορούν να κατέχουν παράλληλα αντίστοιχη θέση

Διοικητή ή Προέδρου ή Υποδιοικητή ή Αντιπροέδρου

άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού μέχρι την έναρξη λει−

τουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή ορίζεται στην παρ.

1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). Για το χρονικό

διάστημα της παράλληλης απασχόλησης, οι ανωτέρω

δικαιούνται τις αποδοχές μόνο από τον ένα φορέα απα−

σχόλησής τους, που οι ίδιοι επιλέγουν.

Διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά το θέμα ως

προς το διορισμό Διοικητή ή Προέδρου Ασφαλιστικού

Οργανισμού δεν ισχύουν, μόνο για την ανωτέρω περί−

πτωση.

β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του

άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται η εξής

φράση: «με τους αναπληρωτές τους.»

2. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

(Ο.Π.Α.Δ.) καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμη−

θευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή

το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο

αφαίρεση κρατήσεων. Όσον αφορά στην πληρωμή των

φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται

μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού

συλλόγου, όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Ο.Π.Α.Δ. και οι

λοιποί Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν ως

προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο

αφαίρεση κρατήσεων, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών

από την υποβολή του λογαριασμού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η καταβολή γίνεται

με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά από πρόχειρο

λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ..

Η θεώρηση του εντάλματος γίνεται από την αρμόδια

υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογα−

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΦΕΚ Β 559/8-4-11 Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ισχύει απο 2/5/2011

Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010

ΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου
Αριθμ. τηλ.: 210-5213670
Αριθ. φάξ: 210-5221649

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Γ55/797

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α', 6)»

Σχετικά:

1) έγγραφο υπ' αριθμ. Φ42000/οικ.22600/2580/14-09-2010 του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης

2) έγγραφά μας υπ' αριθμ. Γ55/694/758/16-04-2010, Γ55/694/06-05-2009, Γ55/689/30-03-2009,
Γ55/686/27-02-2009, Γ55/684/19-02-2009

3) έγγραφά μας υπ' αριθμ. Γ55/766/10-05-2010, Γ55/731/22-01-2010, Γ55/703/24-06-2010

Σας κοινοποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση Φ.80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-08-2010
(ΦΕΚ 1326/Β/27-08-2010) που αφορά στην έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α', 6).

Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προμηθεύονται όλα τα φαρμακευτικά
ιδιοσκευάσματα που αναφέρονται στον κατάλογο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης από
το Φαρμακείο του Ιδρύματος και όχι από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία
. Στην περίπτωση που δεν είναι

δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το Φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα προμηθεύονται από
τα κρατικά νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου.

Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την έκδοση του υπ'αριθμ. 04/2010
Δελτίου τιμών φαρμάκων και σύμφωνα με την ισχύουσα αγορανομική διάταξη.

ΦΕΚ 1326 27-8-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΔΙΑΘΕΣΗ 89 ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326, 7 Αυγούστου 2010

Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ.
2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)

Αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493 (2)
Έγκριση καταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδι−
οσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄, 6).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 3816/
2010 «Α΄6».
2. Το υπ’ αρ 622/3−3−2010 έγγραφο/εισήγηση του Εθνι−
κού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)
3. Την αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/19−12−08 «Β΄ 2717» κοινή
υπουργική απόφαση.

4. Τις Α. Δ2/ Α3/766/31 −3−2010 (ΦΕΚ 380/Β/01 −04−2010)
και Α. Δ .3/Α3/1162/29−4−2010 και Α.Δ.7/Α3−2153/5−8−2010
(ΦΕΚ 1304/Β/19−8−2010).
5. Tην αριθ. 26689/ΔΙΟΕ 1135/21−6−2010 (ΦΕΚ 891 Β΄),
καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη.
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών,
αποφασίζουμε:
1. Οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και
των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή
οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων,
για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να
προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των
κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα
κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, ως εξής:

 

 

Ονομασία Προϊόντος

Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών (TRAMADOL)

ΘΕΜΑ:«Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

  1. Η υπ'αριθμ.ΔΥΓ3γ/12846/5-6-08 Υπουργική Απόφαση
  2. Το Π.Δ. 95/2000, άρθρο 121.

Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών

ΘΕΜΑ:«Υπαγωγή ουσίας στις διατάξεις του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών».
ΣΧΕΤΙΚΟ:Το υπ'αριθμ.ΔΥΓ3γ/οικ.65366/12-5-08.

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008
Αριθμ.Πρωτ. Π66/268

« Ιούνιος 2019 »
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Μικρές Αγγελίες

Δεν υπάρχουν αγγελίες

Φ.Σ. Λάρισας

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Γιορτάζουν

 

Website Hit Counters επισκέψεις